הגלישה והשימוש שתעשה באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה.
תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה,
בו
משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש.
כללי
האתר מנוהל ומופעל על-ידי ufo go) להלן: “החברה”) ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין
ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה
שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן:
“המשתמש”), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים
להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “תנאי שימוש” ) ללא הסתייגות והגבלה.
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש והם
עשויים להשתנות מעת לעת , על בסיס שיקול דעתה של החברה בלבד.
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה
וללא
טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או
כשלי’
קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים
אחרים, ו/או ליישומי תוכנה כלשהם, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין
מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור
לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים אלו
או באתרים ו/או המקושרים לאתרים ו/או ליישומים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי
האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט ו/או יישומים פעילים.
כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל
כניסה של
המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר,
יתבצע
על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר
לתוכן
באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי ביישומי תוכנה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן פרסומים,
לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של
צד
שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
חיוב
התשלום עבור השירות על ידי החברה הינו שקלי אבל המחיר הינו דולרי וכולל מע”מ. החיוב מחשב את
שער הדולר היציג לאותו היום .
ביטול העסקה
ניתן לבצע ביטולים של עד 24 שעות בפניה טלפונית ללא עלות לאחר מכן יהיה חיוב מלא של העסקה.
קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים
המתפרסמים בו
על-ידי החברה או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים
בו
(להלן: “התוכן”) – הן של החברה בלבד, או של צד ג’ ממנו קיבלה החברה הרשאה.
מדיניות פרטיות
על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנו מספקים לך את המידע להלן לגבי מדיניות הגנת
הפרטיות שלנו, ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלותנו עם
המידע הנאסף באתר.
מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר,
הנם
לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או
נאסף
על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו
נחש המשתמש באמצעותו.
כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש.
מסירת פרטים אישיים
יתכן כי חלק מהשירותים באתר ובשירות טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון שם
המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין
למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת
חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.
איסוף ושימוש במידע
החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד הזנת הפרטים ו/או
במידע
אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. זאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנו
(לרבות
שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות
שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי
מדיניות
פרטיות זו. יודגש, מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונו של המשתמש ומעידה על הסכמתו לאמור בתנאי
השימוש,
לרבות במדיניות הפרטיות.מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם
לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.
תכנים, כתבות ופרסומות
באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותו צד שלישי
הנו
כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים
שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש
ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל
נזק, ישיר או עקיף,
הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי
צדדים
שלישים.
פרסומים רשמיים
במידה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים
הרשמיים
של החברה ו/או של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
אבטחת מידע
החברה מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. עם זאת, החברה מבהירה, כי
איננה
מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור
לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי
ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה
מחדירה לא מורשית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל פגיעה
בפרטיות.